Geodetické práce v investičnej výstavbe

 • polohopis a výškopis (podklad pre projektovanie stavieb), možnosť aj v 3D zobrazení,
 • vytýčenie stavieb polohové a výškové,
 • kontrolné merania a vytyčovania počas výstavby,
 • zameriavanie terénu a výpočty kubatúr,
 • zameranie skutočného vyhotovenia stavieb ku kolaudácii (v Bratislave aj pre potreby digitálnej mapy mesta),
 • zabezpečenie potvrdenia správcu digitálnej mapy o odovzdaní geodetickej dokumentácie,
 • sprostredkovanie prešetrenia a informatívneho zákresu inžinierskych sietí a vybavovanie stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí v spolupráci so špecialistami na tieto činnosti.

V oblasti katastra

 • gemetrické plány všetkých druhov, napríklad: na zameranie stavieb, rozdelenie pozemkov, vyňatie pozemkov z pôdneho fondu, vyznačenie vecných bremien, majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva a riešenie duplicitného vlastníctva,
 • vytyčovanie hraníc pozemkov,
 • spätné identifikácie pozemkov, písomné a grafické,
 • odborné poradenstvo a pomoc pri prevodoch nehnuteľností, zostavovanie návrhov na vklad, vyhotovovanie kúpnych a darovacích zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena a zmlúv na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • sprostredkovanie ocenenia nehnuteľností v rámci spolupráce so znalcami.

Všetky vybrané druhy prác sú v zmysle zákona potvrdené príslušným autorizovaným geodetom.