Je potrebný polohopisný a výškopisný plán k spracovaniu projektu domu?
• K osadeniu stavby do terénu, hlavne tam, kde je terén členitý je potrebné architektovi poskytnúť polohopisné a výškopisné zameranie terénu.

Aké doklady je potrebné predložiť geodetovi k vytýčeniu stavby?
• Platné stavebné povolenie, alebo rozhodnutie o umiestnení stavby a vytyčovací výkres od projektanta.

Čo potrebujem k objednávke na vyhotoveniu geometrického plánu?
• Poskytnúť geodetovi parcelné číslo a katastrálne územie, príp. č. LV.

Aký je postup pri oddelení napr. 400 m2 z pozemku?
• Geodet najprv vypočíta presnú oddeľovanú výmeru a až následne ide do terénu vytýčiť novú hranicu.

Keď viem, že chcem predať pozemok od plota, ktorý mi pozemok rozdeľuje na dvor a záhradu a táto deliaca čiara nie je v mape vyznačená, aký je postup?
• Geodet si urobí prípravu na katastri, následne ide do terénu zamerať vyznačenú hranicu a spracuje geometrický plán.

Aké doklady od geodeta sa predkladajú ku kolaudácii domu?
• Zápisnica o vytýčení stavebnej čiary, geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, geometrický plán na porealizačné zameranie, potvrdený príslušnou správou katastra. V Bratislave geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

Dokedy je platný geometrický plán?
• Geometrický plán je platný a je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností.